Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden YibYib B.V.


Van toepassing op producten en diensten door en overeenkomsten met YibYib.

Artikel 1: Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door YibYib aangeboden software en aanverwante diensten staan beschreven.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie YibYib Overeenkomst sluit voor het gebruik van Applicatie en/of aanverwante diensten.

1.3 Platform, Software en Applicatie: de door YibYib ontwikkelde, onderhouden en geleverApplicatie met de naam YibYib die organisaties in staat stelt om haar medewerkers elkaar feedback te laten geven, reflectie op leerdoelen vast te leggen en inzicht te krijgen in hun ontwikkeling. Applicatie wordt aangeboden vanuit een centrale locatie als gedeelde generieke oplossing. YibYib wordt niet specifiek voor één Klant onderhouden.

1.4 Service Level Agreement (SLA): een beschrijving van het minimum aanvaardbare serviceniveau dat YibYib hanteert bij beheer en onderhoud van de YibYib Software, en van de gevolgen in het geval YibYib het serviceniveau toerekenbaar niet of onvoldoende nakomt.

1.5 Overeenkomst: Overeenkomst met betrekking tot Software en/of aanverwante diensten, inclusief deze Algemene Voorwaarden. Indien voor een aanverwante dienst separaat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, is deze inbegrepen bij deze definitie.

1.6 Licentie: het recht op het gebruik van de Software.

1.7 Gebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van Klant van de Software gebruikmaakt en kan inloggen in het Account van Klant en toegang krijgt tot de Software en de beschikbare informatie.

1.8 Administrator: een Gebruiker die bovendien beschikt over beheerrechten en die door Klant is benoemd tot beheerder van het Account van Klant.

1.9 Account: een omgeving binnen Applicatie met een verzameling gegevens behorende bij één Klant, waartoe uitsluitend Gebruikers van die Klant toegang hebben.

1.10 Prijs: de geldende prijs per gebruiker per maand.

1.11 Servers: door of ten behoeve van YibYib beheerde servers ten behoeve van het online verzorgen van de Software.

1.12 Website: de website van YibYib.

1.13 YibYib: De besloten vennootschap YibYib B.V. (KvK-nummer 68770472), gevestigd te Gemeente Hilvarenbeek en kantoorhoudend op Willibrordusstraat 24, 5087 BS Diessen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen YibYib en Klant.

2.2 YibYib is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van YibYib aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden van YibYib zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. In dat laatste geval is Klant gerechtigd Overeenkomst(en) met YibYib op te zeggen tegen de datum dat de wijziging in de Algemene Voorwaarden ingaat.

2.3 Offertes zijn gebaseerd op de op het moment van het uitbrengen van de offerte bij YibYib bekende door Klant verstrekte gegevens. De gevolgen van afwijkingen tussen de door Klant verstrekte in de offerte opgenomen gegevens en de werkelijkheid komen voor rekening en risico van Klant.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene (inkoop)voorwaarden uitgesloten. De Algemene Voorwaarden van YibYib zijn ook van toepassing indien de algemene voorwaarden van Klant een prevalentiebeding bevatten.

2.5 Een e-mailbericht of een elektronisch bericht van YibYib zal in het kader van deze Algemene Voorwaarden in alle Overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring. Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen, indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.


Artikel 3: De YibYib Applicatie en ondersteunende diensten

3.1 YibYib zal Klant gedurende de looptijd van Overeenkomst toegang verlenen tot Applicatie. YibYib zal Klant daartoe een gebruikersnaam en een wachtwoord verschaffen. Hiermee kan Administrator, ten behoeve van Gebruikers, het Account configureren en beheren.

3.2 YibYib zal Applicatie beschikbaar stellen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus.

3.3 YibYib heeft het recht de aangeboden functionaliteit van Applicatie van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. YibYib zal zich maximaal inspannen om eventuele fouten in Applicatie op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten direct worden hersteld. Indien
een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, kan YibYib Klant daarvan op de hoogte stellen via een overzicht op de website. Applicatie wordt in identieke vorm aan vele Klanten geleverd, het is daarom niet mogelijk om alleen voor een specifieke Klant van een bepaalde aanpassing af te zien of een bepaalde aanpassing door te voeren.


Artikel 4: Gebruik van Applicatie

4.1 Gebruikers bepalen welke informatie met behulp van Applicatie wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. YibYib heeft geen invloed op deze informatie. Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart YibYib terzake.

4.2 YibYib is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens of het volgen van de bij Klant geldende verwerkingsregels door gebruikers. YibYib spant zich maximaal in voor de juiste verwerking en validering van aangeleverde gegevens. Echter foutief aangeleverde informatie door Gebruikers kan door Applicatie nooit als zodanig herkend worden en wordt dientengevolge naar de bedoeling onjuist opgeslagen of verwerkt.

4.3 YibYib, Klant en Gebruikers zijn verplicht de door YibYib verstrekte, of door Gebruikers of Klant aangemaakte, gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. YibYib is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door Klant of Gebruikers, en mag er vanuit gaan dat Gebruikers die zich aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord ook daadwerkelijk door Klant geautoriseerde Gebruikers zijn. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient YibYib daarvan onverwijld schriftelijk of telefonisch op de hoogte te worden gesteld.

4.4 Gebruiker is in staat het eigen wachtwoord te wijzigen.

4.5 Gebruiker is gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van YibYib zorgvuldig na te leven en is gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een applicatie, zoals die van YibYib.

4.6 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YibYib over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; YibYib is echter gerechtigd aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden.


Artikel 5: Ondersteuning, Training & Advies

5.1 Klant heeft recht op ondersteuning met betrekking tot de functionaliteit van Applicatie, conform hetgeen is vastgelegd in de SLA.

5.2 Klant en YibYib kunnen separaat en schriftelijk aanvullende training, consultancy en/of adviesdiensten overeenkomen.

5.3 Al dergelijke diensten van YibYib worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk een specifiek resultaat is toegezegd door YibYib.

5.4 De gevolgen van annulering van deelname aan een training zijn als volgt:

(i) bij annulering tot uiterlijk tien (10) werkdagen vantevoren wordt geen bedrag in rekening gebracht,

(ii) bij annulering tot uiterlijk vijf (5) werkdagen vantevoren, dient het volledige tarief voor de training betaald te worden en kan de training later alsnog worden gevolgd wanneer deze weer wordt ingepland, en

(iii) bij een annulering korter dan twee (2) werkdagen vantevoren, dient het volledige tarief voor de training betaald te worden en dient bij een eventueel later alsnog volgen van de training wederom het volledige alsdan geldende tarief betaald te worden.

5.5 Teneinde YibYib in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten, dient Klant alle relevante informatie, inlichtingen en bescheiden te verstrekken. Indien noodzakelijk dient Klant YibYib alle benodigde machtigingen te verstrekken, die voor het uitvoeren van Overeenkomst noodzakelijk zijn.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Zowel YibYib, Klant als Gebruikers zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van Overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal YibYib geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van Applicatie worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover YibYib hiervan kennis heeft.

6.2 Het is Gebruikers uitdrukkelijk verboden de persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoorden met anderen te delen.

6.3 De medewerkers van YibYib die toegang hebben tot Applicatie zullen individueel een geheimhoudingsverklaring tekenen met YibYib met betrekking tot deze opgeslagen gegevens.


Artikel 7: Privacy en veiligheid

7.1 Het gebruik van Applicatie brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. YibYib fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal YibYib zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Klant is aan te merken als Verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, danwel Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in GDPR/AVG. Door het aangaan van Overeenkomst heeft Klant de verplichting met persoonsgegevens van Gebruikers om te gaan in het kader van Applicatie en dient Klant te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal YibYib alleen uitvoeren in opdracht van Klant, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

7.2 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van YibYib en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

7.3 YibYib zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. YibYib zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van Klant. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van YibYib ter inzage beschikbaar gesteld aan Klanten. Gebruikers worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, antispam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing, alsmede van beveiligingsmiddelen die YibYib eventueel beschikbaar stelt.

Artikel 8: Vergoeding en betaling

8.1 Klant is aan YibYib een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor het gebruik van Applicatie. De hoogte van de vergoeding en de betalingstermijn worden bepaald in de Overeenkomst. Vermelde vergoedingen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, in euro’s en exclusief BTW.

8.2 Klant is tevens alle overeengekomen bedragen schuldig voor aanvullende training, consultancy en/of adviesdiensten.

8.3 Wanneer betaling door Klant niet tijdig plaatsvindt, verstuurt YibYib een herinnering. Indien betaling dan nog uitblijft, dan is YibYib gerechtigd om alle (buitengerechtelijke- en proces)kosten plus de wettelijke rente in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid, komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval het verschuldigde bedrag verhoogd met wettelijke incassokosten en wettelijke handelsrente.

8.4 Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, is Klant automatisch in verzuim. YibYib is alsdan gerechtigd de toegang tot Applicatie tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door Klant zijn nagekomen.

8.5 YibYib is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in het gebruikersbeheer ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie aan Klant te komen. Tevens heeft YibYib het recht om een controle van aantallen en typen gebruikers uit te voeren teneinde de juistheid te verifiëren.

8.6 YibYib heeft het recht de overeengekomen tarieven eenmaal per kalenderjaar op ieder moment van het jaar te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van het CBS “consumentenprijsindexcijfers” en naar boven af te ronden tot bedragen in hele euro’s.

8.7 Ook buiten het onder sub 6. van dit artikel genoemde geval kan YibYib haar tarieven eens per kalenderjaar wijzigen. YibYib stelt Klant uiterlijk één (1) maand voor de verlenging van Overeenkomst schriftelijk in kennis van een eventueel door haar door te voeren prijswijziging. De gewijzigde vergoeding geldt dan per datum waarop de verlenging ingaat.

Artikel 9: Duur en beëindiging van Overeenkomst

9.1 Een Overeenkomst treedt in werking op de startdatum zoals vermeld in Overeenkomst, bij ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van Overeenkomst door YibYib of bij ontbreken hiervan op de dag dat een Gebruiker voor het eerst gebruik maakt van Applicatie.

9.2 Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een duur van één (1) jaar (hierna: “Looptijd”), tenzij anders overeengekomen.

9.3 Na het verstrijken van een Looptijd wordt Overeenkomst, behoudens beëindiging door één der Partijen in overeenstemming met de artikelen 9.4 en 9.5, telkenmale voortgezet voor een aansluitende periode van één (1) maand (telkenmale ook: “Looptijd”).

9.4 Beëindiging van Overeenkomst vindt plaats door opzegging door één der Partijen aan de andere Partij tegen het einde van een Looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

9.5 Opzegging dient per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot te geschieden. Een afschrift van de opzegging dient door de opzeggende Partij per e-mail te worden gezonden aan de vertegenwoordigers van de andere Partij als genoemd in Overeenkomst.

9.6 In geval van opzegging door één der Partijen dient Klant ieder gebruik van Applicatie te staken en gestaakt te houden. Voormelde staking gaat in op de dag na afloop van de opzegtermijn.
9.5 Zowel YibYib als Klant is gerechtigd zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen indien:

a) de andere partij 1 (één) of meer van haar verplichtingen toerekenbaar niet is nagekomen, nadat haar daartoe schriftelijk een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen is gesteld om deze verplichting(en) alsnog na te komen;

b) de andere partij in surséance verkeert of surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.

9.6 Na beëindiging van Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van Klant om Applicatie te gebruiken en bestaat er voor YibYib geen plicht meer om Klant en/of gebruikers toegang tot Applicatie te verlenen. Bedragen die YibYib vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. YibYib zal op verzoek van Klant, de door Gebruikers middels Applicatie ingevoerde of aangeleverde data tot aan de beëindiging van Overeenkomst, op een actuele informatiedrager of via andere elektronische weg aan Klant ter beschikking stellen in een algemeen toegankelijk bestandsformaat, mits Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen één (1) maand na beëindiging van Overeenkomst bij YibYib indient. Klant aanvaardt dat dergelijke data de eigenschappen bevatten, zoals Klant die aantreft op het moment van ontvangst, en dat de aansprakelijkheid van YibYib voor dergelijke data volledig is uitgesloten. Voorts is YibYib op geen enkele wijze gehouden om de ter beschikking gestelde data te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door Klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van YibYib wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door Klant tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat Klant gedurende twaalf (12) maanden voor het gebruik van Applicatie heeft betaald aan YibYib voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat YibYib op overeengekomen datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

10.2 YibYib is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan de directe schade zoals, maar niet beperkt tot: indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is YibYib aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de salarisadministratie, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.

10.3 Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, dient Klant dat onverwijld, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen via een schriftelijke kennisgeving aan YibYib te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. YibYib zal echter onverminderd trachten het probleem op te lossen indien hiervoor een vergoeding wordt of is overeengekomen.

10.4 Buiten de in de artikelen 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op YibYib geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van YibYib.

10.5 Indien een zeker handelen van Klant of Gebruikers aantoonbaar het algemeen werken van Applicatie in gevaar brengt, is YibYib gerechtigd zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot Applicatie voor een zekere periode te ontzeggen en onmogelijk te maken.


Artikel 11: Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van YibYib indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van YibYib, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van YibYib kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.

11.2 Indien YibYib als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit Overeenkomst na te komen, dan is YibYib niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt.Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op YibYib berusten uitsluitend bij YibYib en/of haar licentiegevers. Het sluiten van Overeenkomst, het gebruik van YibYib of enig andere informatieoverdracht van YibYib aan Klant houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op YibYib. De door gebruikers ingevoerde of aangeleverde data zijn eigendom van Klant. Alle (rechten rustende op de) databaseopbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van Klant zijn eigendom van YibYib.

12.2 Klant verkrijgt door ondertekening van Overeenkomst uitsluitend een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om gebruik te maken van Applicatie gedurende de looptijd van Overeenkomst.

12.4 YibYib behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van Overeenkomst met Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.


Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen Klant en YibYib met betrekking tot Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

13.2 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

13.3 Klant erkent dat de kennis en ervaring van de medewerkers van YibYib voor YibYib van grote waarde is, en moeilijk kunnen worden vervangen. Derhalve stemt Klant ermee in dat gedurende de looptijd van Overeenkomst, alsmede achttien (18) maanden daarna geen werkgelegenheid geboden wordt direct of indirect, via een arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, adviseurschap, of enige andere wijze, aan enige medewerker, werknemer of adviseur van YibYib.

13.4 Klant stemt erin toe dat YibYib de naam en logo van Klant gebruikt in uitingen (ondermeer de YibYib website) om daarin te vermelden dat Klant een afnemer is van YibYib, tenzij anders overeengekomen met Klant.

13.5 Het is YibYib niet toegestaan de gegevens uit het Account van Klant op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het leveren van diensten aan Klant. Het is YibYib wel toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Het is YibYib toegestaan voor intern gebruik een kopie van het account te gebruiken in acceptatieomgeving om de juiste werking van het account van Klant te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van Applicatie.

13.6 Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid mag YibYib bij de uitvoering van Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist van Klant. Ook mag YibYib haar rechtsverhouding op grond van Overeenkomst zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van YibYib.

13.7 Met de totstandkoming van Overeenkomst gaat Klant akkoord met het ontvangen van algemene communicatie, nieuwsbrieven en andere marketing uitingen van YibYib (automatische opt-in) op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Indien Klant bovenstaande communicatie niet wenst te ontvangen kan dit te allen tijde worden doorgegeven via info@yibyib.com.


YIB YIB B.V. Willibrordusstraat 24, 5087 BS Diessen. www.yibyib.com KvK nr. 68770472